Sperlingens Backe 45

Beskrivning

Vasakronan genomför en om- och tillbyggnad av fastigheten Sperlingens Backe 45, med adress Stureplan 2. Byggnaden uppfördes 1896–1897 och ritades av arkitekterna Kasper Sahlin och Gustaf Lindgren.

Byggnaden helrenoveras och byggs till. Efter tillbyggnaden blir arean ca 5365m2 BTA och ca 3765m2 LOA. Alla installationssystem byts ut för att skapa energieffektiva och attraktiva lokaler för kontor och restaurangverksamhet.

Efter ombyggnationen kommer restaurang Sturehof utöka sina ytor i entrévåningen samt med våning 1tr. Resterande 4 våningar uppåt i huset blir kontor.

Från gårdsvåningen, vån 1tr, och upp till yttertak, över vån 5tr, sker en tillbyggnad för att knyta ihop byggnadens bakre flyglar och på så sätt skapa en kommunikation inne i kontorsvåningarna, runt innergården. Yttertaket får ny geometri för att skapa plats för de nya ventilationsaggregaten som försörjer kontoren och restaurangens serveringsytor och storkök. Byggnaden helsprinklas.

Fasadens ursprungliga ornamentsrika gestaltning från 1897 ska återskapas efter att på 1950-talet ha ersatts av en stiliserad tolkning av den ursprungliga fasaden.

Arkitekt: Wingårdhs

Antikvarie: Tengbom

Tjänster
Projektledare, biträdande projektledare, projekteringsledare.

Uppdrag
Tre medarbetare från Ytterman ingår i projektledningsorganisationen och arbetar bland annat med att ta fram bygghandlingar för delad entreprenad, implementering av avtalat utförande för hyresgäster, projektekonomi, projektsamordning med mera.

Genomförande

Byggnaden är kulturhistoriskt klassificerad och många delar ska bevaras eller återskapas till ursprungligt utseende. Något som många gånger är en utmaning att få till med den byggstandard vi har idag, jämfört med när byggnaden uppfördes.

En annan utmaning är att hålla Sturehofs restaurangkök i drift under hela ombyggnationen, något som kräver noggrann planering tillsammans med Sturehof för olika skeden av byggproduktionen. För att kunna renovera gårdsbjälklaget, som ligger precis ovanför Sturehofs restaurangkök, har köket flyttats tillfälligt till den främre delen av byggnaden. Det möjliggör rivning och återuppbyggnad av gården.

Modellbaserat arbetssätt (BIM)

Projektet genomförs som ett CM-projekt där projektorganisationen riggats för att projektera bygghandlingar i ett stort antal paket, göra upphandlingar på delad entreprenad och med en produktionsledning för att samordna och styra entreprenaderna.

Genom hela projektet används BIM-modellen som grund för projektering, upphandling och i produktion.

I inledningen av projektet utfördes en 3D-scanning av hela byggnaden och med det punktmoln som scanningen genererade skapades en 3D-modell som projekteringen har utgått ifrån. För ärendehantering i projektet används StreamBIM, en mjukvara från norska Rendra AS, där alla ärenden (projekteringsändringar, fråga/svar, egenkontroll, besiktningspunkter etc.) loggas med en plats i modellen, tillhörande dokument/bild, mottagare av ärendet och all historik kring ärendet.

Hållbarhet
Vasakronan tar ett stort grepp kring hållbarhet för hela sin verksamhet och vill bidra till ett samha?lle da?r företag och organisationer tar ett ekonomiskt, miljo?ma?ssigt och socialt ansvar.
De jobbar aktivt med att minska sin direkta och indirekta miljöpåverkan genom att bland annat sänka energi- och resursförbrukningen i hela sitt bestånd och att ställa krav på alla leverantörer att bidra till det arbetet. Något som passar våra värderingar som hand i handske!

I alla Vasakronans projekt finns bland annat krav på att spara på material och resurser genom återbruk av byggnadsmaterial, minimera CO2-emissioner genom kloka materialval och -transporter, på energieffektiva konstruktionslösningar samt på miljöklassificering. I det här projektet

återbrukas en stor mängd tegel inom byggnaden och även annat material som tex dörrar har tagits om hand för att kunna nyttjas i andra projekt. Byggnaden kommer att klassas LEED Platinum i LEED Core and Shell.

Slutförande
Vid årsskiftet 2022/2023 planeras projektet vara klart för hyresgäster att flytta in i helt nyrenoverade lokaler centralt på Stureplan.